Month Flat Week Day

Fri. 3 Aug, 2018

Friday Golf

Fri. 3 Aug, 2018 8:30 pm

Tue. 7 Aug, 2018

Midweek - Medal

Tue. 7 Aug, 2018 8:30 pm

Fri. 10 Aug, 2018

Friday Golf

Fri. 10 Aug, 2018 8:30 pm

Sun. 12 Aug, 2018

Tue. 14 Aug, 2018

Midweek - Four Ball Best Ball Nett

Tue. 14 Aug, 2018 8:30 pm

Fri. 17 Aug, 2018

Friday Golf

Fri. 17 Aug, 2018 8:30 pm

Sat. 18 Aug, 2018

Mashie RD10 v Kapiti @ Ohariu

Sat. 18 Aug, 2018 10:00 pm

Sun. 19 Aug, 2018

Mon. 20 Aug, 2018

Ladies Vets @ Boulcotts Farm

Mon. 20 Aug, 2018 10:00 pm

Tue. 21 Aug, 2018

Midweek - Stableford

Tue. 21 Aug, 2018 8:30 pm

Fri. 24 Aug, 2018

Friday Golf

Fri. 24 Aug, 2018 8:30 pm

Sun. 26 Aug, 2018

Tue. 28 Aug, 2018

Midweek - Foursome

Tue. 28 Aug, 2018 8:30 pm

Fri. 31 Aug, 2018

Friday Golf

Fri. 31 Aug, 2018 8:30 pm